Kurumsal Müşteriler ile Yapılan İşlemlerde Kullanılmak üzere

Ocak – 2019

1. GENEL
Teklif sadece bu Koşullara tabidir. Müşterinin bu koşullara uygun olmayan bütün koşulları EPROM Elektronik Proje ve Mikrodalga Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“EPROM”) tarafından yazılı olarak teyit edilmedikleri sürece bağlayıcı hale gelmezler.
2. FİYATLAR
Teklif edilen fiyatlar standart ticari ambalajlamayı da içerecek şekilde Amerikan Doları (USD) cinsinden net fiyatlardır. Fiyatlara hiçbir satış, katma değer veya benzeri vergiler ile hiçbir gümrük vergisi, masraf, rüsum ve aynı zamanda konsolosluk veya tasdik ücreti dahil değildir.
3. RİSK DEVRİ / MÜLKÜYETİN MUHAFAZASI
Risk, üzerinde mutabık kalınan INCOTERMS uyarınca Müşteriye geçecektir. Ödemenin tamamı yapılana değin, teslimatların mülkiyeti EPROM tarafından muhafaza edilir.
4. ÖDEME KOŞULLARI
Bütün ödemeler fatura tarihinden otuz (30) takvim günü içinde hiçbir kesinti yapılmaksızın EPROM’a yapılacaktır. Aksi belirtilmediği takdirde, Net 50.000 Dolar’ın üzerinde olan siparişlerle ilgili olarak, siparişin verilmesi ile birlikte yüzde otuzluk (%30) bir avans artı orantılı KDV ödemesi yapılacaktır. EPROM peşinat üzerinden herhangi bir faiz ödemekle yükümlü olmayacaktır. EPROM ilave ödeme teminatı ve/veya avans ödemeleri yapılmasını talep etme hakkını saklı tutar.
5. TESLİMAT SÜRELERİ
EPROM tarafından Teslimatların sürelerine riayet edilmesi hususu Müşterinin bütün yükümlülüklerinin, başta Müşteri tarafından tedarik edilecek olan dokümanların, onayların ve bildirilerin EPROM tarafından zamanında tebellüğ edilmesi ve EPROM tarafından teslimatların zamanında ve düzgün şekilde ifa edilmesi için gerek duyulan diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi olmak üzere, düzgün biçimde ve zamanında ifa edilmesini gerekli kılar. Eğer bu gereklilikler zamanında yerine getirilmezse, süreler buna uygun olarak uzatılacak ve makul yeniden başlama süresi belirlenecektir. Eğer gecikme EPROM’dan kaynaklanırsa, Müşteri gecikmenin üçüncü haftasından itibaren başlamak üzere teslimatın geciken kısımlarının toplam değerinin %5’ine kadar gecikilen her bir tam hafta için %0.5 miktarında maddi tazminat talebinde bulunabilir. Gecikme süresinin 12 haftayı aşması halinde ise, Müşteri sözleşmesinden çekilme hakkına sahip olacaktır. Geciken teslimata bağlı olarak yapılacak tüm diğer talepler bunun dışında tutulur. Eğer Müşteri ödeme konusunda gecikirse, EPROM, faiz tahakkuk ettirme hakkı da dahil olmak üzere, tüm haklarını saklı tutar.
6. YAZILIM
EPROM Müşteriye sözleşme ile ilgili bilgisayar programlarını ve dokümantasyonu (“Yazılım”) müştereken kullanması için münhasır olmayan bir hak verir ve kullanım buna bağlı olarak tedarik edilen veya amaçlanan donanımın işletimi ile sınırlıdır. Kullanım hakkı üzerinde mutabık kalınan süre ile sınırlıdır; böyle bir mutabakatın mevcut olmaması halinde, kullanım hakkı zaman açısından sınırsız olacaktır. Yazılım sadece makinece okunabilir formatta (amaç kodlu) tedarik edilecek ve kaynak kodu ve kaynak dokümantasyonu verilmeyecektir. Kanuni zorunluluklarla aksine bir hüküm getirilmediği sürece, Müşteri özellikle Yazılımı değiştirme, kaynak koda dönüştürme, parçalama ve başka şekilde tersine mühendisliğe tabi tutma hakkına sahip olmayacaktır. Yazılım sadece arşivleme amaçları doğrultusunda veya amaçlanan kullanımı için gerek duyulması halinde kopyalanabilecektir.
Yazılım ve Yazılımı kullanma hakkı için alt lisans verilemez ve üçüncü bir tarafa sadece uyumlu donanım ile birlikte devredilebilir, kiralanabilir veya ödünç verilebilir; böyle bir durumda ise, Müşteri yukarıda zikredilen yükümlülükleri bu üçüncü tarafa yüklemek zorundadır. EPROM Müşteriye üçüncü taraf programlarını da (bunlarla sınırlı olmaksızın, açık kaynaklı programlar dahil) teslim edebilir; bu durumda, EPROM tarafından kullanıma sunulacak olan ilgili üçüncü taraf lisans koşulları üçüncü taraf programları söz konusu olduğu sürece işbu 6. bölüm üzerinde önceliğe sahip olacaktır.
7. GARANTİ
EPROM, Teslimatların malzeme ve işçilik kusurlarından ari olduklarını ve üzerinde mutabık kalınan şartnameye uygun olduklarını garanti eder. Eğer kusurun nedeni risk devri esnasında mevcut idiyse, EPROM kendi seçimi dahilinde ve ücretsiz olarak tüm kusurları teslimattan itibaren 12 ay içinde giderecektir (“Garanti Süresi”). Müşteri tüm kusurlarla ilgili detaylı bir yazılı bildirimi derhal EPROM’a verecektir. Üzerinde mutabık kalınan şartnameden ufak sapmalar olması halinde ve suistimal, ihlal, kaza veya anormal işletme koşulları durumunda veya Müşteri veya üçüncü şahıslar tarafından tadilat veya onarım yapılması halinde, EPROM kusurlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Sadece şartnameden tekrarlanabilen sapmalar olması halinde yazılımın kusurlu olduğu değerlendirmesi yapılacaktır. Eğer EPROM kusuru makul bir süre dahilinde gideremezse, Müşteri sözleşmeden geri çekilebilir veya mutabık kalınan fiyatı azaltabilir. Diğer talepler hariçte bırakılır.
8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Teslimat, teslimatın yapıldığı ülkedeki üçüncü taraf sınai mülkiyet hakları ve telif hakları (bundan böyle “Mülkiyet Hakları” olarak atıfta bulunulmaktadır) gibi mülkiyet noksanlıklarından ari olacaktır. Garanti Süresi dahilinde, EPROM kendi seçimi ve masrafları dahilinde ya teslimat kalemlerinin kullanım haklarını alacak ya da Mülkiyet Hakları ihlalinden kaçınmak için bunları tadil edecek veya ikame edecektir. Eğer bunların yapılması makul koşullar kapsamında EPROM için sadece (i) Müşterinin üçüncü taraflarca ileri sürülen tüm talepleri derhal EPROM’a yazılı olarak bildirilmesi, (ii) Müşterinin herhangi bir ihlali kabullenmemesi ve (iii) EPROM’un savunma tedbirlerini veya uzlaşma görüşmelerini yürütme hakkının etkilenmeden kalması şartı ile yürürlükte kalacaktır.
9. SORUMLULUK
EPROM, kusur oluşturan yaşamsal, fiziki veya sağlığa yönelik hasar durumunda ve kasıtlı oluşan zarar nedeniyle sınırlama olmaksızın sorumlu olacaktır. Zaman zaman uygulanan ürün sorumluluğu yasasının zorunlu hükümleri kapsamındaki sorumluluk etkilenmeden kalacaktır. Aksi halde, EPROM’un müşteriye karşı sahip olduğu sorumluluk, gecikme dahil, hangi yasal gerekçeye dayanırsa dayansın toplamda mutabık kalınmış fiyatın yüzde onbeşine (%15) eşit bir meblağla sınırlı olacaktır. EPROM, maddi zararlardan veya dolaylı zararlardan, kar kaybından, üretim kaybından, işin kesintiye uğramasından, üçüncü tarafların sözleşmeye dayalı taleplerinden, kullanım kaybından, mali harcamalardan, menfaat kaybından ve garantili satın alımdan ve aynı zamanda bir yazılım hatası nedeni ile ortaya çıkan veri, bilgi ve program kaybından dolayı sorumlu olmayacaktır. Yasal mecburiyete sahip sorumluluğa tabi olarak, tüm sorumluluk taleplerine ait sınırlama süresi, gerçekleşmeden ve Müşterinin bilgisinden veya ağır şekilde ihmalinden kaynaklanan bilgisizliğinden itibaren oniki (12) ay olacaktır. EPROM başka hiçbir yükümlülüğe sahip olmayacaktır.
10. GEÇERLİ YASA / YARGI YETKİSİ
Taraflar arasındaki bütün sözleşmelerden kaynaklanan ilişkiler münhasıran Türk hukukuna tabi olacaktır. Münhasır yargı yetkilisi Ankara mahkemelerinde olacaktır.